Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στο ν. 4830/2021

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021.

Ο προυπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 187.098,74 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία 152.035,76 €, ΦΠΑ 6% 475,20 € , ΦΠΑ 34.587,78 ΦΠΑ 24%) αφαιρούμενου του ποσού των ομάδων τμημάτων, που θα ανατεθούν με απευθείας ανάθεση (το οποίο ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 20% του συνολικού προϋπολογισμού). Η δαπάνη επομένως για την παρούσα διαδικασία ανέρχεται στο ποσό   των 161.300,22 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία 131.230,50 €, ΦΠΑ 6% 475,20 € , ΦΠΑ 29.594,52 ΦΠΑ 24%)

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μαραθώνος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος), Τ.Κ. 19005 Ν. Μάκρη, Τηλ. 2294320540, 2294320573, 2294320585, email: promithies@marathon.gr, Ιστοσελίδα: www.marathon.gr

2) Κωδικοί CPV:  85200000-1 “Κτηνιατρικές υπηρεσίες”, 44211000-2 “Προκατασκευασμένα κτίρια”, 35820000-8 “Εξοπλισμός υποστήριξης” & 33680000-0 “Φαρμακευτικά είδη”.

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.marathon.gr.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης αυτής.

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

– Συστημικός αύξων αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 189766

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

β. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), βαρύνοντας τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος  για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Για την χρονική διάρκεια εκτέλεση της σύμβασης γίνεται αναλυτική αναφορά στην διακήρυξη ανά ομάδα –τμήμα.

12) Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.312,31 €, για το σύνολο του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. (Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη). Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4,00% της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες.

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

15) Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμου www.marathon.gr, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και στο portal του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Γεώργιος Ζορμπάς

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *