Διορισμός μόνιμης υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 13Κ/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ »

Αριθμός Απόφασης: 32/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007).
 3. Την υπ’ αρ. 13Κ/2021 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021– (ΦΕΚ 66/2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 5. Το υπ’ αριθμ. 3170/Γ/2022 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγορίας ΤΕ
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 182/4-1-2023 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών για κατάταξη σε θέση μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Μαραθώνος
 7. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από την ενδιαφερόμενη, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν.3584/2007.
 8. Την υπ αριθ πρωτ  1452/20-1-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της υπό πρόσληψη υπαλλήλου της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
 9. Την υπ’ αριθμ. 2151191041/24-1-2023 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διορίζουμε την Κ****** Γ****** του Κ****** σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών του Δήμου Μαραθώνος με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, βάσει των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ 13Κ/2021 προκήρυξης (αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2151191041/24-1-2023).

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Υ90ΩΛΜ-ΖΟΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Υ90ΩΛΜ-ΖΟΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *