Διορισμός σε κενή οργανική θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007),
 3. Την υπ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) – (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018,9/-2-2018,10/16-2- 2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 5. Τα υπ’ αριθμ. 1052 & 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 σύμφωνα με τις οποίες για τους διορισμούς προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει.
 7. Την υπ αριθ 195/2019 απόφαση Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1692/2019 τ.Γ΄) σύμφωνα με την οποία διορίσθηκε ο Τηνιακός Πέτρος του Εμμανουήλ-Αντωνίου σε κενή οργανική θέση ΥΕ Εργατών καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν.3584/2007 και ο σχετικός έλεγχος αυτών.
 9. Τη βεβαίωση εγγραφής μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
 10. Τα υπ αριθ ΦΕΚ 2320/τ.Γ/11-12-2019, 2305/τ.Γ/9-12-2019 και 2306 τ.Γ/09-12-2019 όπου δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων/ προσληπτέων κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.
 11. Την υπ αριθ 2629/14-01-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Εκδοση αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018
 12. Το γεγονός ότι ο Τηνιακός Πέτρος του Εμμανουήλ-Αντωνίου, ο οποίος διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας βάσει των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ αριθ 3Κ προκήρυξης, και μετά τη δημοσίευση των αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων κατηγορίας ΥΕ αλλάζει φορέα διορισμού (Δήμο Μαραθώνος) πρέπει να προβούμε στην έκδοση απόφασης διορισμού του στο Δήμο Μαραθώνος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διορίζουμε τον Τηνιακό Πέτρο του Εμμανουήλ-Αντωνίου σε κενή οργανική θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Συνοδών Απορριμματοφόρου στο Δήμο Μαραθώνος βάσει των αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΚΕΦΩΛΜ-Ζ6Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΕΦΩΛΜ-Ζ6Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •