Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού 2019

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Ψηνάκης Ηλίας Πρόεδρος  
2 Ζαγάρης Ιωάννης Τακτικό μέλος  
3 Θανασιάς Βάιος Τακτικό μέλος  
4 Νησιώτης Γεώργιος Τακτικό μέλος  

 Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

Θέμα: Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63, 266 και 268 του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Το προσχέδιο θα σταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος και στη συνέχεια θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και το οποίο διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ψηνάκης

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος

Πηνελόπη Μικελοπούλου


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •