Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Απόφαση Τεχνικού Προγράμματος 2018

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Ψηνάκης Ηλίας

Πρόεδρος

2

Τακτικό μέλος

Ζούρος Γεώργιος

3

Θανασιάς Βάιος

Τακτικό μέλος

4

Λαμπαρού Δήμητρα

Τακτικό μέλος

5

Μεγαγιάννης Αδάμ

Τακτικό μέλος

6

Τσουπράς Βασίλειος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα: Εισήγηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 266 του Ν. 3852/2010, και έχοντας υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσει σε κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα θα διαβιβασθεί εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στη συνέχεια, υπέβαλε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος και ενέκριναν τα Τοπικά Συμβούλια Μαραθώνα (αρ. απόφ. 49/2017), Νέας Μάκρης (αρ. απόφ. 56/2017), Βαρνάβα (αρ. απόφ. 13/2017) και Γραμματικού (αρ. απόφ. 17/2017) προς έγκριση, και κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Μελέτη : Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.000,00

20.7421.20

2

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης :
“Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης”

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

14.027,40

30.7413.21

3

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης :
“Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης”

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

400.000,00

30.7341.02

ΣΥΝΟΛΟ

415.027,40

2. ΟΜΒΡΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Μελέτη δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαραθώνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” –ΕΤΠΑ

1.501.962,40€

63.7341.01

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

2

Ανακατασκευή Οδού Λιβυσίου από Καλαφάτη έως Ν. Πλαστήρα στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

76.000,00

30.7336.06

 1. 3

 1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο Ύδρευσης της Νέας Μάκρης (περιοχές Μάτι – Ζούμπερι)

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 1. 870.000,00

 1. 63.7341.02

ΣΥΝΟΛΟ

2.447.962,40 €

3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

22.554,92 €

15.7413.03

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

872.000,00

61.7322.17

3

Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

643.000,00 €

61.6261.10

ΣΥΝΟΛΟ

1.537.554,92 €

6. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Κατασκευή Τμήματος οδού από παραλία Σέσι έως παραλία Βαρνάβα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

242.295,83 €

64.7333.21

2

Εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος δρόμου προς Λιμνιώνα – Εκκλησία Αγ. Μαρίνας Γραμματικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

267.592,65 €

64.7333.23

3

Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν τις Δημοτικές Κοινότητες Μαραθώνα – Γραμματικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΣΑΤΑ

86.626,78 €

30.7323.63

4

Δημοτική Οδοποιία Έτους 2016

ΣΑΤΑ

120.000,00 €

30.7323.23

5

Συντήρηση – Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στις Δ.Ε. Γραμματικού και Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

132.407,35

64.7333.22

6

Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου στον Δήμο Μαραθώνα έτους 2018

ΣΑΤΑ

74.000,00

30.7323.32

ΣΥΝΟΛΟ

922.922,61 €

7. ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων για το Έτος 2015

ΣΑΤΑ 2014

7.848,78

30.6261.04

2

Αγορά οικοπέδου ανέγερσης σχολικής μονάδας Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.031.169,00

30.7111.10

3

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων για το Έτος 2016

ΣΑΤΑ

110.000,00

30.6261.05

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

4

Δημιουργία δύο αιθουσών για την κάλυψη αναγκών στέγασης του 4ου νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.000,00

30.7321.06

5

Μελέτη πυρασφάλειας σχολικών συγκροτημάτων

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.000,00 €

15.7135.04

6

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων για το έτος 2017

ΣΑΤΑ

47.100,00

30.6261.03

ΣΥΝΟΛΟ

1.236.117,78

8. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα:
Υποέργο 1 ¨Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα¨

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” –ΕΤΠΑ

1.544.643,25 €

61.7341.10

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

2

Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς με ενόργανες και αναλυτικές μεθόδους της υψικαμίνου του εργοστασίου πρώην ΕΤΒΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.000,00 €

00.6111.02

3

Εργασίες συντήρησης πρώην εργοστασίου ΕΤΒΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.000,00 €

30.7331.05

4

Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα για το έτος 2018

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

250.000,00 €

15.6482.01

ΣΥΝΟΛΟ

1.834.643,25 €

9. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1

Μελέτη πράξης εφαρμογής 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

15.300,71 €

30.7421.06

2

Συμπληρωματικές μελέτες – εργασίες για την κτηματογράφηση – ενημέρωση φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και σύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης Β’ κατοικίας περιοχής επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.539,43

30.7421.28

3

Μελέτη πράξης εφαρμογής 6ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

126.000,00 €

30.7421.01

4

Ολοκλήρωση Μελέτης πράξης εφαρμογής 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

88.000,00 €

30.7421.02

5

Κτηματογραφική αποτύπωση-Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής των Π.Ε.7 (Αγ. Μαρίνα) και Π.Ε.10 (Μάτι) Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10.000,00 €

30.7413.09

6

Συμπλήρωση κτηματογραφικού υποβάθρου – Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού και Πράξη Εφαρμογής τμήματος της περιοχής Ζούμπερι (Π.Ε.8) Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

20.000,00 €

30.7421.10

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

7

Πράξη εφαρμογής την Π.Ε. 1 και 2 Οικισμού Παραλίας Μαραθώνα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

480.000,00

30.7421.27

ΣΥΝΟΛΟ

744.840,14€

10. ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Συντήρηση – Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

40.000,00 €

30.7332.06

ΣΥΝΟΛΟ

40.000,00

11. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου περιοχής Δήμου Μαραθώνα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18.000,00

30.7412.05

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2

Σχέδιο βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

65.000,00 €

30.7323.68

ΣΥΝΟΛΟ

83.000,00

12. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1

Οριστική Μελέτη για την κατασκευή ΜΙΚΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ στην παραλία Βαρνάβα

ΣΑΤΑ

55.000,00 €

30.7421.22

ΣΥΝΟΛΟ

55.000,00

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2018, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2017 και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος προς ψήφιση.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ψηνάκης

Τα τακτικά μέλη

Θανασιάς Βάιος

Λαμπαρού Δήμητρα

Μεγαγιάννης Αδάμ

Τσουπράς Βασίλειος Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος

Πηνελόπη Μικελοπούλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •