Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εκτελεστική Επιτροπή | Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2017

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Ψηνάκης Ηλίας

Πρόεδρος

2

Ζούρος Γεώργιος

Τακτικό μέλος

3

Θανασιάς Βάιος

Τακτικό μέλος

4

Λαμπαρού Δήμητρα

Τακτικό μέλος

5

Μεγαγιάννης Αδάμ

Τακτικό μέλος

6

Τσουπράς Βασίλειος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα: Διεργασίες εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψιν :

 • Τα άρθρα 203 έως 207 του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με τα οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανι­σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α΄ Βαθμού.

 • Το Φ.Ε.Κ. 221 Α/12-09-2007, «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού», με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 • Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις οποίες επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

 • Το Φ.Ε.Κ. 213 Α/29-09-2011, «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (Φ.Ε.Κ. 221 Α/12-09-2007) Προεδρικού Διατάγματος».

 • Το Φ.Ε.Κ. 2970 Β/4-11-2014, με το οποίο καθορίσθηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πεντα­ετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

 • Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος πρέπει να προβεί στην εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Β. Περιεχόμενο και Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτί­ωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την κατάρτισή του λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική του διάσταση.

Γ. Σκοπός Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς :

i. την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής.

ii. τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του.

iii. τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού, με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :

  • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

  • στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων

  • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου

Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου:

  • Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις)

  • Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι

  • Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια)

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.

Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

  • Την έναρξη των εργασιών εκπόνησης και κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος.

  • Την πραγματοποίηση των κάτωθι ενεργειών από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας :

1. διατύπωση του οράματος της Δημοτικής Αρχής

2. διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής

3. επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μας

4. εξειδίκευση της στρατηγικής σε προτεραιότητες, Άξονες, Μέτρα και Στόχους

5. προγραμματισμό του έργου

  • Την αναγκαιότητα συγκρότησης Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση – κατάρτιση του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρα.3 του Φ.Ε.Κ. 221 Α/12-09-2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

  • Την αναζήτηση εξειδικευμένης στήριξης της άνωθεν Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου από εξωτερικό σύμβουλο για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, χωρίς, βεβαίως, να υποκαθίσταται το έργο αυτής και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου μας.

  • Την ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Ν.Π. του Δήμου Μαραθώνος για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

  • Την έναρξη των εργασιών εκπόνησης και κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος.

  • Την πραγματοποίηση των κάτωθι ενεργειών από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας :

1. διατύπωση του οράματος της Δημοτικής Αρχής

2. διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής

3. επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μας

4. εξειδίκευση της στρατηγικής σε προτεραιότητες, Άξονες, Μέτρα και Στόχους

5. προγραμματισμό του έργου

  • Την αναγκαιότητα συγκρότησης Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση – κατάρτιση του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρα.3 του Φ.Ε.Κ. 221 Α/12-09-2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

  • Την αναζήτηση εξειδικευμένης στήριξης της άνωθεν Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου από εξωτερικό σύμβουλο για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, χωρίς, βεβαίως, να υποκαθίσταται το έργο αυτής και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου μας.

  • Την ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Ν.Π. του Δήμου Μαραθώνος για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2017

και διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για ψήφιση.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος 

Ψηνάκης Ηλίας 

Τα τακτικά μέλη
Ζούρος Γεώργιος, Θανασιάς Βάιος, Λαμπαρού Δήμητρα, Μεγαγιάννης Αδάμ, Τσουπράς Βασίλειος Νικόλαος


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •