Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Καλπακίδη

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας, 09/03/2017

Αρ. Απόφασης 424/2017
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014,

Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,

Την υπ’ αριθμόν 43, με αριθμό πρωτοκόλλου 30565/06-08-2014, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος : 01η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)»,

Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)

Το άρθρο 54 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)

Την υπ αριθ 541/2016 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού του κ. Καλπακίδη Θεόδωρου ως Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Συνοχής

Την υπ αριθ 408/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος αναφορικά με τον ορισμό του κ. Ζαγάρη Ιωάννη ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος με την σχετική εξουσιοδότηση υπογραφής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο κος Καλπακίδης Θεόδωρος του Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Μαραθώνος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
Κατά τα λοιπά έχει ισχύ η υπ αριθ 541/2016 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •