Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την αρ.1291/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
 2. Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 3. Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 του Ν.3852/2010
 5. Την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’
 6. Την 254/28-9-17 Απόφαση του Δ.Σ για την επαναδημοπράτηση του περιπτέρου
 7. Την αρ. 55/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί οριοθέτησης θέσεων περιπτέρου κατόπιν της αρ. 16/17 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 8. Την απόφαση 127/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου.

Αποφασίζει το κατωτέρω σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας

Α. Καθορισμός των όρων της προφορικής – φανερής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την για τη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Ν. Πλαστήρα στη πλατεία Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Μάκρη, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Περιγραφή του ακινήτου: Συνολικό Εμβαδόν Είκοσι (20τμ) εκ των οποίων 2,55 τμ περιλαμβάνει το κουβούκλιο όπως διαφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κανέλλο Αναστάσιο και ορίζεται με τις αναγραφόμενες σε αυτό διαστάσεις.

Πόλη: Νέα Μάκρη

Δήμος: Μαραθώνος

Θέση: επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Ν. Πλαστήρα στη πλατεία Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Μάκρη

Είδος: Λειτουργία περιπτέρου. Οι δαπάνες για την κατασκευή/τοποθέτηση/ επίπλωση/εξοπλισμό είναι υποχρέωση του πλειοδότη – δικαιούχου

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-6-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ,

και ώρα 11:30 πμ-12.00, στο Δημοτικό κατάστημα της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Επιτροπή:

α. αίτηση και Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου Ταυτότητας

β. Να μην οφείλει στο Δήμο  και σαν αποδεικτικό θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

γ. Γραμμάτιο συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς 1/10 του ετήσιου μισθώματος, ποσού επτακόσια είκοσι ευρώ (720,00 ) που θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία

δ. Φορολογική ενημερότητα.

ε. να παρουσιάσει στην Οικονοµική Επιτροπή αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη το πρακτικό της δηµοπρασίας (εφόσον εκείνος υπέρ του οποίου εγγυάται αναδείχτηκε τελευταίος πλειοδότης) και ο οποίος µε την υπογραφή του αυτή θα καθίσταται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο συνυπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την υπογραφή και εκπλήρωση των όρων της µισθωτικής σύµβασης. Ο εγγυητής δεν πρέπει να είναι και αυτός οφειλέτης του Δήμου και γι’ αυτό θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του προς μίσθωση χώρου και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν,

Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, κανείς δεν μπορεί να γίνει δεκτός στη δημοπρασία.

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι το ποσόν των εξακοσίων € (600,00 €)

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση θανάτου του εγγυητή, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διάστημα ενός (1) μηνός να ορίσει νέο εγγυητή του οποίου το αξιόχρεο θα ελέγξει η Οικονομική Επιτροπή.

 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ορίζεται προσαύξηση 3% για κάθε έτος επί του διαμορφωμένου μισθώματος

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον εκμισθωτή στο ταμείο του Δήμου Μαραθώνος  το πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.

 

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που  επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 600,00€. Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη με ποσό ίσο προς το άνω ποσοστό (10%) επί του ετησίου επιτευχθησόμενου μισθώματος , για την εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός των υπό  διακηρύξεως οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος

 

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. καθώς και κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο φορέα ή υπηρεσία που συνδέεται με τη χρήση του μισθίου κατά τη λειτουργία αυτού αλλά και τυχόν τεχνικών επισκευών

 

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση χρήσης, ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το διπλάσιο του ετήσιου μισθώματος

 

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους.

 

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου το υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της σύμβασης: (α) όταν καταστεί σ’ αυτόν αναγκαία η ιδιόχρηση του χώρου, (β) όταν παραχωρηθεί ή μεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου (γ) όταν πωληθεί το μίσθιο και (δ) όταν χρειαστεί το χώρο για την ανάπλαση της περιοχής καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανεξάρτητα από το χρόνο που θα το ζητήσει. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την παραπάνω λύση της μισθώσεως, δικαιούμενος μόνο σε απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου μισθώματος.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση δεν μπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις σ αυτόν, χωρίς την έγκριση του εκμισθωτή, ούτε να ενεργήσει σ’ αυτό μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει αυτό για σκοπό διαφορετικό από εκείνον της συμφωνίας.

Η καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου είναι ευθύνη του μισθωτή και σε κάθε περίπτωση οφείλει να ακολουθεί τις εντολές των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Ο μισθωτής επί παρανόμου διαταράξεως ή αποβολής του από το μίσθιο, έχει κατά παντός τρίτου όλες τις αγωγές του Δήμου, για προστασία της νομής ή κατοχής του μισθίου, με την υποχρέωση να ειδοποιεί οπωσδήποτε γραπτά τον εκμισθωτή για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου.

Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου μίσθωσης αποκλείονται και σε καμιά περίπτωση δε θα θεωρηθεί ως αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας η από οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του τέλους για βλάβες από θεομηνία ή άλλη αιτία ή μείωση του τέλους εάν δεν έκανε χρήση του χώρου, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή. Επίσης απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του χώρου και η πρόσληψη συνεταίρου από το μισθωτή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.

Κάθε παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης εκ μέρους του μισθωτού επιφέρει αμέσως τη λύση της μισθώσεως χωρίς δικαστική παρέμβαση με καταγγελία της μισθώσεως από τον εκμισθωτή επιφυλασσομένου και οιουδήποτε δικαιώματος του Δήμου. Η εγγύηση στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του.

 

15) Άλλοι όροι :

α) Οι ενδιαφερόμενοι στην δημοπρασία δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες προς το Δήμο οφειλές.

β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη και στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται το ποσό των 960,00 € το οποίο ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει με εγγυητική επιστολή στο Δήμο.

Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του. Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.

γ) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν”.

 

16) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη

 

17) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου  πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Τμήματος Εσόδων στη Διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης – Λ. Μαραθώνος 104 τηλ 2294320517, Φούντας Αθανάσιος

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

 

Ο Αντιδήμαρχος οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας

Γεώργιος Νησιώτης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •