Επιβολή προστίμου

Επιβολή προστίμου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αριθμός Απόφασης  731

ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

 1. Το Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 2. Το Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133) (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
 3. την αρ. 530/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
 4. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.429/76,1 9 του Ν.1080/80 παρ.1 του ΑΝ 344/68,άρθρο 5 παρ.1 Ν 25/75
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.11 και 15 Ν1080/80, καθώς και άρθρο 73 ΒΔ 24/9 -20-10/1958,όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 119 του Ν 1080/80 καθώς και των διατάξεων των Ν.1828/89, Ν.2130/93, Ν2307/95 & Ν.2503/97 και το αρθρ. 40 του Ν.Δ.4260/62, ειδικότερα δε τις διατάξεις του αρ.3 παρ.1 του Ν.25/75.  «Για το ΤΑΠ κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση ή δεν την υποβάλει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24.9/20.10.58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1080/1980(άρθρο 24 παρ.12 κ 16 Ν.2130/93) »
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/93 με τις οποίες από 1ης Ιανουαρίου 1993  επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.12 του Ν 2130/93 σύμφωνα με τις οποίες «Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του όρθρου αυτού υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/1980»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.16 του Ν 2130/93 σύμφωνα με τις οποίες «Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 12 του παρόντος άρθρου»
 9. To έγγραφο  YΠ.ΕΣ.Δ.Α. με αρ. 13282/27.05.2015 με το οποίο το οφειλόμενο τέλος καθαριότητας και φωτισμού συναρτάται με τη χρήση του ακινήτου, η χρέωση γίνεται επί τη βάσει των προβλεπόμενων, εκ της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλώσεων που υποβάλλονται από τους υπόχρεους στη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του δήμου, για τη σύνδεση του ακινήτου.
 10. το αρ. 19 του Ν.1080/80 « Επί υποβολής ανακριβούς δηλώσεως, εις ποσόν ίσον προς το εξήκοντα επί τοις εκατόν (60 % ) του φόρου ή τέλους ή δικαιώματος, την πληρωμήν του οποίου θα διέφευγε δια της ανακριβείας. »
 11. Τις  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου  με τις  οποίες καθορίστηκαν ο συντελεστής του Δημοτικού Φόρου , Τέλους Ακίνητης Περιουσίας .
 12. Η ηλεκτρονική καρτέλα όπως διατηρείται στο μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης του Δήμου.
 13. Τα έγγραφα  με τα οποία αποδεικνύεται  διαφορά στα δηλωθέντα τμ
 14. Τη καρτέλα χρεώσεων ακινήτου
 15. Το γεγονός ότι η χρέωση  μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για την παροχή 06061385 σε Δ/Τ , Δ/Φ γινόταν για 70 τμ , σε ΤΑΠ για 104 τμ , ενώ το ακίνητο εμφανίζεται 179,45 τμ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή σε βάρος της Ζαχαρούλας Δημητρίου  του Χαραλάμπους , με ΑΦΜ  04011209  για  τα δημοτικά τέλη καθ/τας‐ φωτισμού , δημοτικό φόρο ,  τέλος ακίνητης περιουσίας για τη διαφορά των τμ  και το αναλογούν πρόστιμο  2.192,65 €   εως 4-6-2019 που αναλύεται  ως ακολούθως :

ΕΤΟΣ  2014

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δ/ Τ                               104,51                          62,71

Δ/φ                                   13,83                           8,30

ΤΑΠ                                 11.11                           22,22

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         129,45                         93,23

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2014              222,68 €

 

ΕΤΟΣ  2015

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δ/ Τ                                 222,36                        133,42

Δ/φ                                     29,43                           17,66

ΤΑΠ                                   23,63                        47,26

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           275,42                       198,34

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2015              473,76 €

 

 

ΕΤΟΣ  2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δ/ Τ                                  216,91                        130,15

Δ/φ                                     37,06                         22,24

ΤΑΠ                                   20,25                        40,50

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           274,22                       192,89

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2016             467,11 €

 

ΕΤΟΣ  2017

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δ/ Τ                                  216,91                        130,15

Δ/φ                                     37,06                         22,24

ΤΑΠ                                   12,15                           24,30

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           266,12                       176,69

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2017             442,81  €

 

ΕΤΟΣ  2018

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δ/ Τ                                  216,91                        130,15

Δ/φ                                     37,06                         22,24

ΤΑΠ                                   12,15                           24,30

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           266,12                       176,69

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2018             442,81  €

 

ΕΤΟΣ  2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δ/ Τ                                  67,75                           40,65

Δ/φ                                    12,36                           7,42

ΤΑΠ                                   5,10                            10,20

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           85,21                        58,27

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019                              143,48  €

 

 

ΣΥΝΟΛΑ :   Δ/Τ, Δ/Φ /ΤΑΠ  1296,54   €                                  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 896,11 €

 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  2192,65 €

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ανωτέρω , η οποία δικαιούται να ασκήσει κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ . 227 του Ν.3852/10

διαδικασία

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   &   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •