Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 2019

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019, για τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Βαρνάβας, Γραμματικό) δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.996,40 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 08/03/2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 5134/12-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 61ΠΟΩΛΜ-ΒΗΣ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 115.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της από 08/03/2019 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Συμπληρωμένο το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος των εργασιών

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα 20/03/2019 και ώρα 11:30 π.μ..

 

α.α. Αναπληρωτής Δημάρχου

βάσει της με αριθ. 837/2018 Απόφασης Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων

Γεώργιος Νησιώτης


Σχολιάστε