Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μήνα Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 8/2020

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στους ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου Μαραθώνος για τον μήνα Δεκέμβριο 2019».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

δ) Την υπ’ αριθ. 734/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης ειδικής συνεργάτιδας

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/2015).

στ) Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ζ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

η) Την υπ’ αριθ. 968/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί διατήρησης ειδικής συνεργάτιδας

θ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου Μαραθώνος απογευματινή υπερωριακή εργασία κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.

ι) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

ια) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΡΩΛΜ-Μ1Τ).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στην κατωτέρω ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Μαραθώνος, υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 Γ******** Μ********20

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στοδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •