Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 6/2020

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

δ) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ε) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

στ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το διοικητικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019.

ζ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

η) Τις συγκροτήσεις συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων/υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 Α************ Α*********20
 Α********** Μ******20
 Α************** Γ******20
 Β*********Σ********20
 Β*********** Μ******20
 Γ******* Α*********18
 Δ******** Ο*********20
 Κ********** Π**********18
 Κ******** Α*********20
 Κ********** Μ*****17
 Κ************ Σ*********18
 Κ********** Δ***********20
 Κ******** Μ********20
 Κ********* Π***********20
 Κ*********** Α**********10
 Κ*********** Σ**********15
 Κ************* Δ*************19
 Λ****** Π************18
 Μ****** Β***********20
 Μ******** Ε********20
 Μ*********** Θ*********18
 Π************* Ι**********15
 Π********** Α******19
 Π********** Π*********15
 Π****** Β********18
 Ρ****** Α***********20
 Ρ********** Δ*********20
 Σ******* Μ*******19
 Σ******** Κ***********20
 Σ************ Α**********20
 Σ******* Ι*********17
 Σ******** Ε*********20
 Σ****** Σ*********20
 Σ******** Ι*********20
 Τ********** Μ********20
 Τ******* Σ******20
 Τ********* Χ*********20
 Τ******* Π**********20
 Φ******** Α***********20
 Φ*********** Φ**********12
 Φ************* Ε********20
 Φ*********** Μ******20
 Χ************** Ε**********20

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στοδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •