Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 606/2019                                     

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Μαΐου 2019».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

γ) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.

ε) Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 και το Π.Δ. 23/2002, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

ζ) Την υπ’ αριθ. 601/2015  διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας.

η) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

θ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από τη δημοτική αστυνομία του Δήμου απογευματινή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2019.

ι) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του Προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας για τον μήνα Μάιο του έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΩ71ΩΛΜ-ΗΜΠ).

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για τον μήνα Μάιο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ/ΑΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ            (6 π.μ.-10μ.μ.)
1. Αxxxxxx Αxxxx 20 8
2. Γxxxxxx Αxxxxxxx 20 16
3. Κxxxxxx Κxxxxxx 20 16
4. Μxxxxxxx Πxxxxxx 20 16
5. Πxxxxxxx Σxxxxxxxxx 20 8
6. Πxxxxxxx Εxxxxxxx 20
7. Φxxxxxx Χxxxxxx 20

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •