Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 664/2019

ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Ιουνίου 2019».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

γ) Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

ε) Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

στ) Την υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β’/2019).

ζ) Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί από το διοικητικό προσωπικό του Δήμου απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τον μήνα Ιούνιο του έτους 2019.

η) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας την 23/07/2018.

θ) Τις συγκροτήσεις συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2019 των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων/υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Χορηγεί στους κατωτέρω διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2019 ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Α************* Α************ 20
2. Α********** Μ******* 15
3. Α*********** Γ********* 20
4. Β***** Δ********* 20
5. Β********** Ε********* 15
6. Β******** Σ********* 20
7. Β************ Μ********** 20
8. Γ******** Α********** 20
9. Δ********** Μ***** 20
10. Δ********** Ο********* 18
11. Κ******** Π*********** 18
12. Κ******* Α********** 17
13. Κ********** Μ***** 20
14. Κ******** Μ******** 20
15. Κ********** Σ********* 20
16. Κ******** Δ********** 20
17. Κ******** Μ************ 20
18. Κ********** Π*********** 20
19. Κ********** Σ********** 20
20. Κ********** Δ******** 20
21. Λ******** Α********** 20
22. Λ******* Π********** 15
23. Μ********* Β********** 20
24. Μ****** Ε********** 20
25. Μ*********** Ο*********** 15
26. Π*********** Ι************ 20
27. Π*************** Α********** 20
28. Π***********Β********* 20
29. Ρ********** Α********** 18
30. Ρ********* Δ************ 20
31. Σ********* Μ********* 20
32. Σ******** Κ**************** 20
33. Σ************* Α************ 20
34. Σ********* Ι******** 20
35. Σ****** Σ*********** 20
36. Σ********** Ι********** 20
37. Τ********** Μ******** 20
38. Τ******** Σ******** 20
39. Τ********* Π************ 20
40. Φ********* Α*********** 20
41. Φ*********** Ε************ 20
42. Φ*********** Μ************ 20

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε