Λειτουργία υπηρεσιών ΚΕΠ Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί της λειτουργίας υπηρεσιών ΚΕΠ Νέας Μάκρης στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει έκτοτε

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ε) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-8-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

στ) Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν λάβει ειδική άδεια με αποτέλεσμα τα ΚΕΠ να λειτουργούν με λιγοστό αριθμό υπαλλήλων

ζ) Την υπ αριθ 563/2020 απόφαση με θέμα: «Λειτουργία υπηρεσιών ΚΕΠ στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19» σύμφωνα με την οποία το ΚΕΠ Νέας Μάκρης δεν θα λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι την 31/08/2020

η) Την ανάγκη παράτασης της μη απογευματινής λειτουργίας του ΚΕΠ  Νέας Μάκρης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί  η προστασία της υγείας των υπαλλήλων και η εξυπηρέτηση του κοινού, παρατείνεται η μη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος κατά τις απογευματινές ώρες.

Το ΚΕΠ Νέας Μάκρης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 15:30 για την τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, με υποδοχή κοινού από τις 08:00 έως τις 15:00 .

τηλ. και e-mail επικοινωνίας με το ΚΕΠ Ν. Μάκρης: 22943 20813–814, d.neasmakris@kep.gov.gr

τηλ. και e-mail επικοινωνίας με το ΚΕΠ Μαραθώνα, 22940 69000, d.marathonos@kep.gov.gr).

Θα εκδοθεί νέα απόφαση αφού επανεκτιμηθεί η κατάσταση βάσει της εξέλιξης της πορείας του κορωνοϊού.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΩ2ΙΩΛΜ-8Σ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩ2ΙΩΛΜ-8Σ0

Σχολιάστε