Λύση υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Λύση υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Καφούρου Αγαθάγγελου του Ζαφείρη, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Δενδροκηπουρών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012)

δ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4543/9-3-2020 αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου Καφούρου Αγαθάγγελου του Ζαφείρη

ε) Την υπ’ αριθμ. 1468172125/9.3.2020 βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

στ) Τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου Καφούρου Αγαθάγγελου του Ζαφείρη, ειδικότητας ΔΕ Δενδροκηπουρών.

Διαπιστώνουμε

  1. Την αποδοχή της από 9/3/2020 αίτησης παραίτησης και την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Καφούρου Αγαθάγγελου του Ζαφείρη, ειδικότητας ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Β΄, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1468172125/9.3.2020).
  2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για δημοσίευση, μετά από τον κατά νόμο έλεγχο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΕ8ΩΛΜ-ΕΒΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΕ8ΩΛΜ-ΕΒΜ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •