Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για τη διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για τη διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους και επούλωση λάκκων σε οδούς του Δήμου ” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 483/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων οδοποιίας για τη διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους και επούλωση λάκκων σε οδούς του Δήμου.
 7. Την με αριθμό 26/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013272288.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 22113/15-09-2023 (ΑΔΑ 65ΛΑΩΛΜ-Ε39) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 450 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για τη διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους και επούλωση λάκκων σε οδούς του Δήμου ”, εκτιμώμενης αξίας 37.063,60€ (τριάντα επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 26/2023 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» .

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 800573302, για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία,  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται, η υπάλληλος Φωτεινή Αφένδρα, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (483/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68Ζ2ΩΛΜ-ΩΗΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68Ζ2ΩΛΜ-ΩΗΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *