Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας»

Αριθμός Απόφασης: 150/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ) Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκυκλίου

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α΄)

στ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

ζ) Την υπ αριθ πρωτ 16845/21-9-2020 αίτηση του μόνιμου υπαλλήλου Φ****** Χ****** του Δ******  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό  Β΄  και την από 16/3/2022 υπεύθυνη δήλωσή του περί συναίνεσης με τη μετάταξή του στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

η) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2016 τ.Α)

θ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/2017 τ.Β΄)

ι) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

ια) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/2011 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 105 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-17

ιβ) Το υπ αριθ 2/22-06-2021 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της μετάταξης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, Φ****** Χ****** του Δ****** από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του και με τον βαθμό Β΄ που κατέχει

ιγ) Την υπ’ αριθμ. 213/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί μετάταξης μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

ιδ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3790/12-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται να ολοκληρωθεί η μετάταξη του υπαλλήλου, δεδομένου ότι βασική προϋπόθεση για μετάταξη σε θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας είναι να προβλέπονται στον οργανισμό της υπηρεσίας οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, και ειδικότερα ο κλάδος τον οποίο αφορά το αίτημα μετάταξης (ΤΕ Διοικητικού), ο οποίος εν προκειμένω δεν περιγράφεται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

ιε) Το υπ αριθ 1/21-03-2022 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής, περί διόρθωσης του υπ’ αριθμ. 2/22-06-2021 αποσπάσματος πρακτικού, με το οποίο γνωμοδοτεί  υπέρ της μετάταξης του υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με τον βαθμό Β΄ που κατέχει, σε κενή οργανική θέση.

ιστ) Τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου

ιζ) Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Τη μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Φ****** Χ****** του Δ******, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με τον βαθμό Β΄ που κατέχει, σε κενή οργανική θέση.

2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔΗΟΩΛΜ-ΔΙ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΗΟΩΛΜ-ΔΙ8

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *