Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 976/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Δ/σης Αττικής-Πρόγραμμα Καλλικράτης- Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4172/3013 (ΦΕΚ 173/2013 τ.Α)

δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α)

ε)  Τις διατάξεις της παρ 2 του  άρθρου 245 του Ν.4610/2019 όπου προστίθεται στην παρ.1 του άρθρου 82 του Ν.4604/2019 περ. ζ : Η διαδικασία μετατάξεων του άρθρου 87 υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4172/2013 μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία της Χώρας» και ως εκ τούτου εξαιρούνται από την αναστολή λόγω διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών.

στ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

ζ) Το υπ αριθ  πρωτ 24838/4-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διαδικασία μετάταξης πρώην Σχολικών Φυλάκων από τα Νοσοκομεία της Χώρας σε θέσεις Σχολικών Φυλάκων σε Δήμους».

η) Το υπ αριθ πρωτ 38748/20-05-2019έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διαδικασία   μετάταξης πρώην Σχολικών Φυλάκων από τα Νοσοκομεία της Χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4604/2019»

θ) Το υπ αριθ πρωτ 52140/14631/24-05-2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διαδικασία μετάταξης πρώην σχολικών φυλάκων από τα Νοσοκομεία της χώρας με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4604/2019»

ι) Την υπ αριθ  πρωτ  6728/08-04-2019 αίτηση της υπαλλήλου ιδαχ Ράικου Ασπασίας του Αθανασίου (πρώην σχολικής φύλακα Δήμου Μαραθώνος) με την οποία ζητά τη μετάταξή της από τη θέση που κατέχει σήμερα ως ΔΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στο Νοσοκομείο Σωτηρία σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδαχ ειδικότητας σχολικών φυλάκων, στο Δήμο Μαραθώνος.

ια) Το γεγονός ότι η κα Ράικου Ασπασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4172/2013 μεταφέρθηκε από το Δήμο Μαραθώνος όπου υπηρετούσε ως σχολική φύλακας σε θέση ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

ιβ) Το υπ αριθ πρωτ 10032/24-04-2019 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με θέμα: «Παροχή στοιχείων» σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον κλάδο που υπηρετεί η υπάλληλος υπερβαίνει το ποσοστό του 50% και δεν είναι η μοναδική υπάλληλος που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

ιγ)  Το γεγονός ότι η κα Ράικου Ασπασία του Αθανασίου , πρώην σχολική φύλακας Δήμου Μαραθώνος, πληρεί τις προυποθέσεις της μετάταξής της με μεταφορά της θέσης της από το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» όπου υπηρετεί, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδαχ ειδικότητας σχολικών φυλάκων, στο Δήμο Μαραθώνος

ιδ) Την υπ αριθ 531/2019 απόφαση με θέμα: «Μετάταξη πρώην σχολικής φύλακα, από Νοσοκομείο της Χώρας σε θέση σχολικής φύλακα στο Δήμο Μαραθώνος» και την ανάγκη επανέκδοσης απόφασης λόγω έναρξης της θητείας της νέας δημοτικής αρχής ,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Την μετάταξη της Ράικου Ασπασίας του Αθανασίου, πρώην σχολικής φύλακα Δήμου Μαραθώνος από το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» όπου υπηρετεί ως ΔΕ Βοηθητικό Υγειονομικού Προσωπικού, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδαχ ειδικότητας σχολικών φυλάκων, στο Δήμο Μαραθώνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4604/2019.
  2. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για σχετικό έλεγχο και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε