Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 26/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο Καρακώστα Μιλτιάδη του Ιωάννη, κατηγορίας ΠE κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, από το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, και τον τοποθετούμε στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της ίδιας Διεύθυνσης.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •