Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου  Δήμου Μαραθώνος ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 75,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ 986/2016 διαπιστωτική πράξη Κατάταξης προσωπικού στους βαθμούς βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016

ε) Την υπ αριθ 987/2016 διαπιστωτική πράξη Κατάταξης προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015

στ) Την υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»

ζ) Την υπ αριθ 1178/2019 απόφαση με θέμα: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος»

η) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου Κελαϊδή Δημητρίου του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε΄

θ) Την ανάγκη μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου Κελαϊδή Δημήτριο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, από το Τμήμα Ταμείου στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεί χρέη Αποθηκάριου στο  Δήμο Μαραθώνος                                      

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο Κελαϊδή Δημήτριο του Ιωάννη,  κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, από το Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον τοποθετούμε στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα  Αποθηκάριου Δήμου Μαραθώνος.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66ΑΙΩΛΜ-Μ7Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΑΙΩΛΜ-Μ7Ξ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •