Μετακίνηση & Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Την υπ αριθμ. 53/2509/29-01-2014 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου μας.
 12. Το με Α.Π. 9202/3-4-2014 έγγραφό μας προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατ. Αττικής, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων και επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος.
 13. Το υπ αριθ  4/19-03-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το υπ αριθ πρωτ. 101,3/06-04-2015 έγγραφο με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων τμημάτων Δήμου Μαραθώνος»
 14. Το υπ αριθ πρωτ 8089/8-4-2015 έγγραφο Προϊσταμένης Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με το οποίο κοινοποιείται το υπ αριθ 4/19-03-2015 πρακτικό στους επιλεχθέντες υπαλλήλους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής.
 15. Την υπ αριθ 512/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος περί Τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος
 16. Την υπ αριθ 742/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Μετακίνηση Τοποθέτηση
 17. Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»
 18. 18.Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»
 19. Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος
 20. Τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των υπαλλήλων του Δήμου μας και την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετακινούμε:

Α) τον Γεωργατζή Δημήτριο του Τριαντάφυλλου μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ από τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ  της Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και τον τοποθετούμε στη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος και

Β) την Βοσνάκη Υπακοή-Μαριάννα του Κων/νου μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ από τη θέση Προϊσταμένης Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος και την τοποθετούμε στη θέση Προϊσταμένης Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ της Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΩΑΑΩΛΜ-ΧΥΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΑΑΩΛΜ-ΧΥΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •