Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση – Τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 986/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ 10/2019 απόφαση Γεν. Γραμματέως περί χορήγησης ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2019

ε) Την υπ αριθ 197/2019 διαπιστωτική πράξη Γεν. Γραμματέως περί προαγωγής υπαλλήλων του Δήμου Μαραθώνος σε ανώτερο βαθμό, περιόδου 1/1/2016 – 30/4/2017, βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου ιδαχ Καλιακούδα Μαρίας του Δήμου κατηγορίας  ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄

ζ) Την υπ’ αριθμ. 1134/2018 απόφαση ΓΓ περί τοποθέτησης της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μαραθώνος Καλιακούδα Μαρίας του Δήμου, κατηγορίας  ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης του Αντιδημάρχου Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Μαραθώνος

η) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Μετακινούμε την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μαραθώνος Καλιακούδα Μαρία του Δήμου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, και την τοποθετούμε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων του Δήμου Μαραθώνος.
  1. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

Κοινοποίηση:

-Ενδιαφερόμενη υπάλληλο

-Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης & Έργων