Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 9 Μαρτίου 2017

Αρ. Απόφασης: 425/2017

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 681/2015 απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας

ε) Την υπ αριθ 986/2016 διαπιστωτική πράξη της κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου Τελάκη Μαρίνας του Εμμανουήλ, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄

ζ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Μετακινούμε την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την τοποθετούμε στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •