Μετακίνηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στη ΚΕΔΜΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 200/2020

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στη     ΚΕΔΜΑ, ΝΠΙΔ Δήμου Μαραθώνος.»  ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α΄) περί της μετακίνησης υπαλλήλων από Δήμο σε ΝΠ ή ιδρύματα του ίδιου Δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος και αντίστροφα
  • τα υπ αριθ πρωτ  1074/29-10-2019 και   203/12-02-2020  αιτήματα του Προέδρου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ) περί της μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος στο ΝΠΙΔ ΚΕΔΜΑ
  • τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος όπως αυτές εκφράζονται στα υπ αριθ πρωτ  1074/29-10-2019 και   203/12-02-2020  αιτήματα του Προέδρου της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Καραγιώργου Δημητρίου του  Χρήστου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, από τον Δήμο Μαραθώνος, όπου υπηρετεί, στο ΝΠΙΔ του Δήμου Μαραθώνος  με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ), όπου μετακινείται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΒ9ΩΛΜ-Φ59

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΠΧΩΛΜ-Ν56

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •