Οικονομική Επιτροπή | 1η συνεδρίαση 16 Ιανουαρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 1/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 16/1/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Δήμου Μαραθώνος”.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων.
 5. Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2023
 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3714/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές).
 7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 16924/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29ο Μονομελές).
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 345/2021 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •