Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 10η συνεδρίαση 19ης Μαρτίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου και Πρόεδρου της Οικονομικής  Επιτροπής  Αντιδήμαρχος Νησιώτης Γιώργος του Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19.3.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Πρακτικού ΙV και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”, στον οριστικό ανάδοχο.
 4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4830/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τριμελές) και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
 5. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
 6. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της 194 – 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή δωρεάς από την ΔΑΕΦΚΚΕ οικίσκου για τις ανάγκες των πυρόπληκτων
 7. Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών του προσώπων (ομάδα Δ Λιπαντικά) και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.
 9. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 350,00€ για πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 10.  Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς βάσης και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Νησιώτης Γιώργος