Οικονομική Επιτροπή | 10η συνεδρίαση 8 Απριλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 10/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 8/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης
 2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 498/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές).
 3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1293/2021 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Έβδομο Τμήμα) και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «: Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και την μείωση των απωλειών ύδατος».
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 92.800€ από πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ετών 20018-2020.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •