Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 14η συνεδρίαση 23ης Απριλίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/4/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  

  1. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτυπώσεων για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και απαλλαγή υπολόγου.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος) και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.
  3. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο.
  4. Λήψη απόφασης για την αναβολή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2019.
  2. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500€ για άντληση στοιχείων από το κτηματολόγιο και ορισμός υπολόγου.

 

 Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

Ηλίας  Ψηνάκης

Σχολιάστε