Οικονομική Επιτροπή | 14η συνεδρίαση 3 Απριλίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 14/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 3/4/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 200,00€. από πιστώσεις ΥΠΣ για τις ανάγκες των εξετάσεων όπου θα διεξαχθούν για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 77.250,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
 5. Λήψη απόφαση για την υποβολή πρότασης στο (ΤΠΑ) Υπουργείου Εσωτερικών άξονα προτεραιότητας 2.4 (πρόληψη και διαχείριση κινδύνων)
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης πράξης και χρηματοδότησης του Δήμου με τίτλο μελέτες Περιβαλλοντικού αποτυπώματος και Ενεργειακής αναβάθμισης σταδίων Δήμου Μαραθώνος από πιστώσεις Πράσινου Ταμείου

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •