Οικονομική Επιτροπή | 18η συνεδρίαση 28ης Μαϊου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 18/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο να μην παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος εξαιτίας της πιθανής άρσης των μέτρων.

Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 60 της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ. Α’/20-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α’)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •