Οικονομική Επιτροπή | 18η συνεδρίαση 7 Ιουνίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 18/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 και άρθρο 28 την 7/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι:

Α. Με την υπ’ αριθμ. 158/16-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ6Θ1ΩΛΜ-Τ4Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος ορίσθηκε η 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ., ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023», με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 188952.

Β. Με την υπ’ αριθμ. 158/16-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ6Θ1ΩΛΜ-Τ4Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος ορίσθηκε ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 08/06/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ., στο πλαίσιο του άνωθεν Διαγωνισμού

Γ. Την παρούσα χρονική στιγμή ο Διαγωνισμός είναι «Κλειδωμένος» στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και δεν μπορούν πλέον να υποβληθούν προσφορές.

Δ. Τυχόν χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι πριν από την 08/06/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ.

  1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023», με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 188952.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •