Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 19η συνεδρίαση 20ης Ιουνίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια και έγκριση πρακτικού απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος μετά την πυρκαγιά της 23-7-2018, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς κλαδιών και πράσινων καμένων υπολειμμάτων από τις περιοχές Μάτι – Ν. Βουτζά κ.λπ. πυρόπληκτων οικισμών, μετά από πρόσκληση σε συνέχεια της με αριθμό 115/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 4. Περί συμμόρφωσης του δήμου μας με την αριθμό 550/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που ακυρώνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 4341/28-02-2019 διακήρυξη σχετικά με την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος”.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης.
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 1484/2019 και 1485/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Μονομελές).
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ειδών υγιεινής σε νεαρά κορίτσια (12-18 ετών) από την εταιρεία Procter & Gamble.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ανάπλασης αθλητικών χώρων (γήπεδο μπάσκετ Νέου Βουτζά)  από το σωματείο Δεσμός.
 10. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση κτηματολογικών διαγραμμάτων και φύλλων κτηματολογίου για ακίνητα του Δήμου Μαραθώνος. και απαλλαγή υπόλογου.
 11. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν τις εκλογές της 26/05/2019 καθώς και της 02/06/2019 και απαλλαγή υπόλογου.
 12. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της 26/05/2019 καθώς και της 02/06/2019 και απαλλαγή υπόλογου.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής διάθεσης με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας, στον Δήμο Μαραθώνος και ορισμός επιτροπής παραλαβής και τοποθέτησης.
 14. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπόλογου.
 15. Λήψη απόφασης για την Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 5645/21-03-2019 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα”
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 533-2019 ΑΔ απόφασης Δημάρχου.
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 534-2019 ΑΔ απόφασης Δημάρχου.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 535-2019 ΑΔ απόφασης Δημάρχου.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 539-2019 ΑΔ απόφασης Δημάρχου.
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 560-2019 ΑΔ απόφασης Δημάρχου.
 21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εκτέλεσης προμηθειών και εργασιών για κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών του Δήμου από το ΑΜΚΕ Αιγέας
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής –  συσκευασίας – μεταφοράς – αποθήκευσης και τελική διάθεση αποβλήτων αμιάντου από τις περιοχές μάτι, Ν. Βουτζά κ.λ.π. πυρόπληκτων οικισμών.
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2019.
 24. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθ. 33/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
 25. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.
 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών αποψιλώσεων κλαδεύσεων υψηλών επικινδύνων δένδρων κοινοχρήστων χώρων-αποκομιδής κλαδιών, σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων- αποψίλωσης Ε΄κατασκήνωσης και κλαδεμάτων και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαγάρης Ιωάννης

Σχολιάστε