Οικονομική Επιτροπή | 2η συνεδρίαση 20 Ιανουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 2/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Κοινωνικού Φαρμακείου με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Givemed
 2. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ”.
 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.165,04€ για την κάλυψη έκδοσης κτηματολογικών στοιχείων και ορισμός υπόλογου.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0000530957
  συντήρησης – τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διακόσμου. (οριστικός ανάδοχος).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της δημοπράτησης για την εκμίσθωση του κυλικείου στην Ε Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα της Κοινότητας Νέας Μάκρης
 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και ορισμός υπόλογου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος έτους 2021.
 9. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Προϋπολογισμού του ιδρύματος για το παιδί ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ οικονομικού έτους 2021.
 10. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για την παροχή υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων, αθλητικών χώρων και κτιρίων» του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •