Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 2η συνεδρίαση 27ης Ιανουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018¨
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου από τις περιοχές Μάτι, Νέο Βουτζά και λοιπούς πυρόπληκτους οικισμούς.
 6. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 31/12/2020.
 1. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή διαδικασίας και έγκρισης ή μη  πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την Καταιγίδα ΓΗΡΥΟΝΗΣ την 25/11/2019 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα»
 2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο μονομελές).

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •