Οικονομική Επιτροπή | 22η συνεδρίαση 14 Ιουλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 22/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 και άρθρο 28 και την υπ. Αριθμ 374/39135/30-5-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. την 14/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος (Οινόης 6) προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης επί των απόψεων για την από 15/06/2022 αίτηση των 1.Γ. Π. 2.Ρ. Γ. 3.Κ. Αλ. 4.Θ. Δ. 5.Π. Μ. 6.Σ. Μ. 7.Λ. Σ.
 2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη κυρίων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 341/27-10-2014)»
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς των εργασιών κατασκευής και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο κάτω Σούλι Δήμου Μαραθώνος από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ.6358/31/3/2022 αίτησης της κα Μπ. Ε.
 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ 4831/2020 απόφαση μονομελούς εφετείου Αθηνών.
 7. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 105/2022 Απόφασης ΟΕ και έγκριση των Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
 8. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 188952 του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023».
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 10. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσκλησης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ λόγω του κατεπείγοντος για εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας σύμφωνα με την 42212/24-06-2022 απόφαση ΥΠΕΣ.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος έτους 2022.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την Αγορά ακινήτου για την ανέγερση Σχολικού κτηρίου 1ου Λυκείου (ΓΕΛ) Δημοτικής ενότητας Μαραθώνος, Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •