Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 30η συνεδρίαση 18ης Σεπτεμβρίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18.9.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 3. Λήψη απόφασης για την συζήτηση αιτήματος του κ. Μ. Β.(αρ. πρωτ. 19504/11-9-2019).
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση λήξης των λογαριασμών ύδρευσης στις πυρόπληκτες περιοχές
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για  την  κάλυψη της  ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις στη πλατεία της Ν. Μάκρης για την εορτή των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 7. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για τις γενικές ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων.
 8. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2409/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 15ο Μονομελές).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπόλογων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης & εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄κατασκήνωσης και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.
 12. Λήψη απόφασης για τη έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος) κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου εταιρίας «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
 14. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή διαδικασίας και έγκρισης ή μη  πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος για τις εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Νέας Μάκρης
 15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργασιών ανακατασκευής γηπέδων μπάσκετ και περιβάλλοντα χώρων και της κατασκευής παιδικής χαράς στον Νέο Βουτζά και στην Αμπελούπολη Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία STOIXIMAN.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε