Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 32η Συνεδρίαση 4ης Οκτωβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ. αριθμ. 21190/28-9-2017 αίτησης του υπαλλήλου Αθανασίου Χριστοδουλόπουλου για τον διορισμό δικηγόρου από τον Δήμο Μαραθωνος σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 3. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΑΕΕ για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών.
 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των:

α- Υπ. αριθμ. 11183/2017
β- Υπ. αριθμ. 11587/2017
γ- Υπ. αριθμ. 13412/2017
δ- Υπ. αριθμ. 13396/2017
ε- Υπ. αριθμ. 13430/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Μονομελές)
στ- Υπ. αριθμ. 12030/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές) με τις οποίες έγιναν δεκτές προσφυγές της ΕΥΔΑΠ κατά του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •