Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 33η συνεδρίαση 10ης Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή προμήθειας φαρμάκων των αναγκών της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις άμεσες ανάγκες λειτουργίας του χώρου του Δημοτικού Συμβουλίου και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία <<ΑΤΤΙΚΕΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.>> για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων του Δήμου (οριστικός ανάδοχος).
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9749/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29ο Μονομελές)
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9750/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29ο Μονομελές)
 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών ηχητικής κάλυψης της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
 9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου
 10. Λήψη απόφασης Παράτασης συμβατικού χρόνου για τη σύμβαση που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάριο».
 11. Λήψη απόφασης παράτασης συμβατικού χρόνου για την σύμβαση που αφορά  την Προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών προγράμματος Genesis και λογισμικού βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων  Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 12.  Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 13.  Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων στο Επιστημονικό Συνέδριο για στελέχη Οικονομικής Διοικησης & Τεχνοκράτες των ΟΤΑ με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ. Αριθμ 8883/19 σχετική αίτηση του Κ. Καφετζή Ν.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογιστικών στοιχείων ισολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                       
της Οικονομικής Επιτροπής
Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε