Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 36η Συνεδρίαση 20ης Νοεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την ετήσια συνδρομή για τις γαλάζιες σημαίες του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της ρύθμισης οφειλών κατόπιν αιτήσεως της Κα Αναστασοπούλου Σεβαστής.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
  5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από τον Κο Νίκανδρο Κεπέση
  6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από τον Κο Αλιφέρη Ιάκωβο.
  7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 14547/2017, β) 14559/2017, γ) 14567/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές) και δ) 17028/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές), με τις οποίες έγιναν δεκτές Προσφυγές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά του Δήμου Μαραθώνος.
  8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 15680/2017, β) 15679/2017, γ) 15677/2017, δ) 15402/2017, ε) 15401/2017 και στ) 15861/2017, αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 4ο Μονομελές), με τις οποίες απορρίφθηκαν Προσφυγές του Δήμου Μαραθώνος κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης