Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 38η συνεδρίαση 11ης Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 1252/2019 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 3. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2020, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000€ (σε μορφή διατακτικών από την εταιρεία Σκλαβενίτη) για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Μαραθώνος από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ. 
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς οικονομικής βοήθειας ως οικονομική ενίσχυση για τους πυρόπληκτους στο Μάτι Νέας Μάκρης από τον συνεταιρισμό «SUPERLEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ»   
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς τεσσάρων επαγγελματικών σιδερένιων ιστών φωτισμού ύψους 12 μέτρων  με τρεις προβολείς  έκαστος, για την φωταγώγηση γηπέδων από τον κ. Μ.Σ.  
 7. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 9. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΔΜΑ
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΔΜΑ
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση στοχοθεσίας και ετήσιου προγράμματος δράσης  οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΔΜΑ
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό – αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων και μεταφορά υπολειμμάτων αποψιλώσεων καθαρισμού.
 13. Λήψη απόφασης για την υπ. Αριθμ 29144/26-11-18 αίτηση της κ. Αργυρού Αικατερίνης
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός εκτυπωτή laser ασπρόμαυρο με το αντίστοιχο toner για τα σχολεία του Δήμου Μαραθώνος από την Mediamarkt.  

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος