Οικονομική Επιτροπή | 4η συνεδρίαση 24 Φεβρουαρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 4/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 24/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για τις υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων.
 2. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 250,35 τ.μ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης»(τ)
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021.
 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για φωτοτυπίες της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος και Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2022.
 7. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ή μη του κ. Κ. Ι., κατόπιν των αρ. πρωτ. 19471/27-10-2020 και 19183/21-8-2018 αιτήσεών του.
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 23407/30-11-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Μαραθώνος.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 200 ελαιόδεντρων και 100 δένδρων της ελληνικής γης από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον Δήμο Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •