Οικονομική Επιτροπή | 5η συνεδρίαση 12 Φεβρουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 5/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται

Α) Στην άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και σύμφωνα με την οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών άρθρο 20 του Ν.2190/1994 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α και β βαθμού να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και στην καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού.

Β) Η αποκατάσταση των ζημιών στην κοινότητα Βαρνάβα πρέπει να γίνει άμεσα, σύμφωνα και με την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου εσωτερικών για την αποκατάσταση Φυσικών καταστροφών από Θεομηνίες.

 1. ήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08 (19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 (18125/29-9- 2020 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους») στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον.
 4. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στις Προσκλήσεις ΑΤ04 (α.π.18214/29.09.2020), ΑΤ05 (α.π. 14575/24.07.2020), ΑΤ07 (α.π. 16401/28.08.2020), AT08 (19576/19-10-2020), ΑΤ10 (α.π. 18213/29.09.2020), ΑΤ12 (α.π.18215/29.09.2020) και ΑΤ14 (α.π. 20003/27.10.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023» του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» (α.π. 20003/27.10.2020).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης, τρόπου ανάθεσης και όρων δημοπράτησης του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •