Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική επιτροπή | 5η συνεδρίαση 8ης Φεβρουαρίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 08/2/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.
 5. Λήψη απόφασης για τη έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υδροφόρου οχήματος.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγες, φορτηγά) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς βάσης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς βιβλίων & βιβλιοθηκών της κας Σακελάρη Χαρίκλειας στην Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα εις μνήμη του συζύγου της Μανώλη & συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Κάτω Σουλίου.
 10. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των: α) Α239/2018, β) Α 240/2018, γ) Α 241/2018, δ) Α 256/2018, ε) Α 257/2018, στ) Α258/2018, ζ) Α 259/20, αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (τμήμα 1ο Μονομελές)
 11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό Α 19710/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 25ο Μονομελές)
 12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 19123/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29ο Τριμελές).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος
 14. Λήψη απόφασης για τη έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης