Οικονομική Επιτροπή | 6η συνεδρίαση 19 Φεβρουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 6/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος» (προσωρινός ανάδοχος).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός καινούριου μιάμιση καμπίνας ημιφορτηγού οχήματος τύπου pick-up 4Χ4.
 3. Λήψη απόφασης για την Συνεργασία του Κοινωνικού Φαρμακείου με την Εταιρεία IPSEN Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
 4. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος και Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2021.
 5. Λήψη απόφασης για την διερεύνηση νομικών ενεργειών κατά της αλλοδαπής εταιρείας Μ…………BET.
 6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας για την «Αναβάθμιση υποδομών & υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» σχετικά με την προμήθεια ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΟΜΆΔΑ Β,άρθρο Β4).
 7. Λήψη απόφασης λήψη απόφασης για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. μέσα στο οικονομικό έτος 2021.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή για κατάρτιση όρων – σύνταξης – διακήρυξης –διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού για αύλειο χώρο στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης
 9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών και μεταφορά τους σε λογαριασμούς ύδρευσης.
 10. Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση και κατασκευή παιδικής χαράς, στην παραλία Μαραθώνος.
 11. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ή μη λόγω υπαιτιότητας του Δήμου κατόπιν αιτήσεως.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •