Οικονομική Επιτροπή | 9η συνεδρίαση 10 Μαρτίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 9/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 10/3/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση & τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & την επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ κατασκήνωσης.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2023.
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια δύο καινούργιων ελαστικοφόρων εκσκαφέων φορτωτών
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ. Αριθμ πρωτ. 4704/1-3-2023 Αίτησης του Κ.Γ. για έξοδα εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δικηγόρο.
 7. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο (σχετ. Ο.Ε. 317-2022, 324-2021, 109-2019).”

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •