Οργάνωση, Συντονισμός, ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

Σήμερα, 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 13:00, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.20) και τις υπ. αρ. 18318/13.03.2020 & 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών συμμετείχαν τα οκτώ (8) μέλη,

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Τσίρκας Στέργιος Πρόεδρος  
2 Ευαγγελόπουλος Νικόλαος Τακτικό μέλος  
3 Ζορμπάς Γεώργιος Τακτικό μέλος  
4 Κυπαρίσσης Ευάγγελος Τακτικό μέλος  
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος  
6 Μακρής Δημήτριος Τακτικό μέλος  
7 Στάμος Χρήστος Τακτικό μέλος  
8 Σωτηρίου Ευάγγελος Τακτικό μέλος  

ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε μετά από πρόσκληση και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα 3ο: Οργάνωση, Συντονισμός, ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 – λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση εισήγηση για το πρόγραμμα οργάνωσης, συντονισμού και ετοιμότητας των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020, καθώς και λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, ως κατωτέρω:

Ο Δήμος μας που έχει ζήσει όλη αυτήν την τραγωδία, μετά την καταστροφή στο Μάτι, ζώντας ακόμη και σήμερα τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης πυρκαγιάς  λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον σχεδιασμό, την προσαρμογή και την θωράκιση των περιοχών μας απέναντι σε χρόνια προβλήματα που αναμένεται να γίνουν μεγαλύτερα τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στατιστικά οι πυρκαγιές αυξάνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο σε περιοχές με πολύ πράσινο, σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η συσσώρευση καύσιμης ύλης είναι αυτό που επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό και την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ειδικότερα, στην περιοχή μας πρέπει να γίνονται δράσεις για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και μείωση της καύσιμης ύλης, την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων που συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και τη δημιουργία πυρανθεκτικών δασών, μειώνοντας τον κίνδυνο μεγάλης έντασης πυρκαγιών.

Τα περιστατικά πυρκαγιών στον Αμαζόνιο και τη Σιβηρία, αλλά και η αύξηση των καμένων εκτάσεων σε όλη την Ευρώπη το 2019, μας υπενθυμίζουν ότι οι πυρκαγιές αποτελούν παγκοσμίως μια αυξανόμενη απειλή για τα δασικά οικοσυστήματα. Οι εκτιμήσεις για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και της συσσώρευσης καύσιμης ύλης και της μίξης οικισμών-δασών είναι αρκετά δυσοίωνες.

Για  την αντιπυρική περίοδο  2020 (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) διαμορφώσαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε συγκεκριμένα και αναλυτικά είναι το εξής:

Πρώτα απ’ όλα, αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε το σχέδιο Εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που εκπονείται κάθε χρόνο από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Δεύτερον, αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε το σχέδιο οργάνωσης, που έχει σαν σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού και των μέσων που συμμετέχουν επικουρικά και μόνο όταν τους ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περιπτώσεις κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς.

Τρίτον, αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε το σχέδιο ενημέρωσης και προετοιμασίας ασφαλούς απομάκρυνσης κατοίκων.

Τέταρτον, δόθηκε βάρος στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και των εθελοντικών ομάδων.

Πέμπτον, προγραμματίστηκαν, όπως έχουμε υποχρέωση, ασκήσεις σε συνεργασία και με άλλους φορείς.  Στην πρώτη φάση, αυτές οι ασκήσεις ονομάζονται ασκήσεις επί χάρτου και, σε δεύτερη φάση, είναι ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Αυτές οι ασκήσεις εκτελούνται  με εικονικά σενάρια που διαμορφώθηκαν και είναι έτοιμα να δοθούν  σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι προγραμματισμένες ασκήσεις που είχαν δρομολογηθεί, αναγκαστικά αναβλήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων θα πραγματοποιηθούν και πραγματικές ασκήσεις. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές τις ασκήσεις, θα εκτιμηθούν και θα αποτελέσουν τον αντικειμενικό σκοπό για τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων. Σκοπός μας είναι να  εντοπίσουμε τα κενά και τα προβλήματα που πιθανόν υπάρχουν στη συνεργασία ανάμεσα στους φορείς και τη δυνατότητα κάθε υπηρεσίας να ανταποκριθεί σε πιθανούς  κινδύνους.

Δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες του Δήμου για έλεγχο και καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν το οδικό δίκτυο στις ζώνες μίξης πόλης και δάσους, να γίνουν  μονοδρομήσεις όπου απαιτείται, να μπουν  προειδοποιητικές πινακίδες  για τον ημερήσιο κίνδυνο πυρκαγιάς σε όλες τις κοινότητες και να γίνουν όλες οι ενέργειες που εξυπηρετούν τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιήθηκαν ήδη στις αρμόδιες δασικές αρχές καθώς και στην περιφέρεια ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδατοδεξαμενών και των πυροφυλακίων,  στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας.

Δόθηκε εντολή για τον καθαρισμό στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν ανεξέλεγκτοι χώροι απορριμμάτων, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα προληπτικά μέτρα, που προβλέπονται που σκοπό έχουν  την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών.

Ολοκληρώθηκε, επίσης, ο έλεγχος των υδροστομίων και έγιναν προτάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ύδρευση και πολιτική προστασία, για την αναγκαιότητα τοποθέτησης νέων κρουνών εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Αναρτήθηκαν σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου:

Ανακοινώσεις για τους Αγρότες, Κτηνοτρόφους, Μελισσοκόμους και οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες εξαιτίας κινδύνων από Δασικές Πυρκαγιές.  Ανακοινώσεις για τον καθαρισμό ξηράς βλάστησης και αδόμητων οικοπέδων από τους επικαρπωτές ή ιδιοκτήτες τους για την πρόληψη κι επέκταση πυρκαγιών. Ανακοινώσεις για την διαχείριση ιδιωτικών, συνιδιοκτητών και διακατεχόμενων δασών.

Ανακοινώσεις που καλούν τους επικαρπωτές – ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχών άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Έχουν σταλεί επιστολές και σε Φορείς που υποχρεούνται στην λήψη όλων των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας  και στην εκτέλεση προγραμμάτων καθαρισμού της βλάστησης και ενδελεχή καθαρισμό όπως

 • Εντός και πλησίον από παιδικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας
 • Εντός και γύρω όλων των εν λειτουργία κατασκηνώσεων σε περιοχές του Δήμου μας,
 • Γύρω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
 • Εντός και πλησίον των αρχαιολογικών χώρων, μας ενδιαφέρει η προστασία των αρχαιολογικών χώρων,
 • Για την προστασία του ελικοδρομίου που συνορεύει με δασικές εκτάσεις.
 • Την ΔΕΗ για προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης, χαμηλής και υψηλής τάσης, καθώς και στην αποψίλωση των χώρων που βρίσκονται σε σημεία ζεύξης όπως στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης , στον Άγιο Ανδρέα , στο Μαραθώνα , στο Καλέντζι, στο Γραμματικό στον Βαρνάβα και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο

Έχουν σταλεί  προς όλους τους  φορείς τα επικαιροποιημένα Μητρώα στελεχών του Δήμου, του Ανθρώπινου Δυναμικού  των οχημάτων και μηχανημάτων που μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Υπάρχει Μητρώο στην πολιτική προστασία όλων των φορέων που μπορούν να συνδράμουν με την διάθεση υδροφόρων οχημάτων  και δεξαμενών αποθήκευσης νερού.

Εκτελούνται   προγράμματα μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης γύρω από τις περιοχές ιδιαίτερης προστασίας όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι κατασκηνώσεις, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα άλση, τα πάρκα, όπως επίσης και στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, σε σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε δεξαμενές καυσίμων και σε χώρους  απορριμμάτων.

Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου εκτελεί εργασίες  σε φυτεμένες νησίδες, στα πρανή δρόμων ή σε χώρους στάθμευσης.

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και άχρηστων υλικών που έχουν εναποτεθεί σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Φροντίζει επίσης για την τακτική αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων από τους κάδους συλλογής (οικιακά, ανακυκλώσιμα) που έχουν τοποθετηθεί επί του επαρχιακού ή και κοινοτικού οδικού δικτύου, το οποίο διέρχεται από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθ΄ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Έχει γίνει προγραμματισμός για την  εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών στο αγροτικό δίκτυο, που διέρχεται μέσα από τα δάση, μέσα από τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση των πυρκαγιών σε συνεργασία με τα Δασαρχεία  και τον ΣΠΑΠ.

Έχει γίνει προγραμματισμός και εκτελούνται  έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από υποδομές ή εγκαταστάσεις, πχ στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης, στις κατασκηνώσεις του Δήμου.

Έχει γίνει προγραμματισμός και καθημερινά  εκτελούνται περιπολίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για την εύρεση ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών  που έχουν  την υποχρέωση καθαρισμού οικοδομικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων, των κωμοπόλεων και των οικισμών μέχρι εκατό μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν θα καθαριστούν τα οικόπεδα και θα τους επιβληθούν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο πρόστιμα.

Προμηθευτήκαμε και έχουμε τοποθετήσει Ειδικές Πινακίδες Σήμανσης του κινδύνου Πυρκαγιάς σύμφωνα με την  έκδοση του ημερήσιου δελτίου πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή τον ημερήσιο χάρτη. Αυτήν την ευθύνη την έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,

Θα αναρτάται καθημερινά στο site του Δήμου το δελτίο πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς για το επόμενο 24ωρο, και έτσι οι πολίτες θα ενημερώνονται και όλοι μαζί θα λαμβάνουμε  πρόσθετα μέτρα πρόληψης στις περιοχές για τις οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος.

Επίσης θα υπάρχει συνεχιζόμενη  ενημέρωση προς τους αγρότες μέσω και των Αγροτικών Συλλόγων για τα μέτρα πρόληψης, που πρέπει να λαμβάνονται για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης φωτιά από απρόβλεπτα αίτια όπως από  γεωργικούς ελκυστήρες, υδροφόρους, κ.α.

Υπάρχει η πρόβλεψη να επιτηρούν και η  Δημοτική Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία και οι Εθελοντές του Δήμου μας  γύρω από τις ζώνες μίξης πόλης και δάσους για την επισήμανση κινδύνων ή την έναρξη πυρκαγιάς και θα εξασφαλίσουμε σε όλες τις κοινότητες την παρουσία φορητών μέσων, ειδικά σε περιοχές πρώτης επικινδυνότητας.

Θα γίνονται ειδικές συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Σ.Τ.Ο. αρχίζοντας από την 1η αυτή συνεδρίαση αλλά και συσκέψεις ετοιμότητας με φορείς εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση για την αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων.

Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αυτές εντάσσονται και στον σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί.

Επίσης θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, τις λιμενικές  αρχές και της ελληνικής ακτοφυλακής καθώς και με τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

Η συνεργασία με τον Φορέα του Εθνικού πάρκου του Σχινιά θα είναι σε πρώτο πλάνο.

Προγραμματίζουμε την ίδρυση Σώματος Εθελοντών του Δήμου  μας με πεζοπόρα τμήματα  στις γειτονιές κοντά σε δασικές εκτάσεις και ευαίσθητες περιοχές γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη έγκαιρη ειδοποίηση ή και αποτροπή στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς.

‘Όλες οι υπηρεσίες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να καλύπτονται άμεσα επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα απαιτηθούν.

Θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής πρώτα απ’ όλα, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, δημιουργούν μια κατάσταση η οποία μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αναμένουμε κινδύνους και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους.

Δεύτερον, η κάλυψη των αναγκών ασφαλείας και δασοπυρόσβεσης είναι  εξαιρετικά δύσκολη. Ελπίζω ότι θα ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε κίνδυνο σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίας και θα έχουμε αποτελέσματα θετικά για την προστασία των πολιτών του Δήμου μας  αλλά και για το περιβάλλον που ζούμε.

Όλα αυτά τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση του προγράμματος οργάνωσης, συντονισμού και ετοιμότητας των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020, καθώς και λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, το οποίο διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •