Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α)
 • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α)
 • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 • Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Μαραθώνος σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του
 • Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Αντώνιου Δεληχάτσιου του Αλεξάνδρου ως άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου για τα εξής θέματα:

 • Τη συνεπικουρία στη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Μαραθώνος για την τρέχουσα περίοδο
 • Τη συνεπικουρία στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος
 • Τη συνεπικουρία σε έργα μεγάλου ενδιαφέροντος και σημαντικού αναπτυξιακού αποτυπώματος
 • Τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων στο Δήμο Μαραθώνος και της εφαρμογής σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (ταμείο υποδομών, ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης κοκ)

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της έως την ανάκλησή της με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Π3ΨΩΛΜ-ΤΙΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π3ΨΩΛΜ-ΤΙΦ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •