Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτρομ/κων Εργων & Σηματοδότησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμ.Αποφ.: 1210/2019

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ αριθ 47/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτρομ/κων Εργων & Σηματοδότησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 2. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 1. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Το ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 1. Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθ 575/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων»
 3. Την υπ αριθ 563/2014 απόφαση Δημάρχου με θέμα: « Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος» σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκε Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Τσαγλιώτης Μιχαήλ του Λυκούργου.
 4. Την υπ αριθ 1304/2018  απόφαση με θέμα: Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Τσαγλιώτη Μιχαήλ του Λυκούργου λόγω συνταξιοδότησής του
 1. Την υπ αριθ 46/2019 απόφαση με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».
 2. Την υπ αριθ 1211/2019 απόφαση με θέμα : «Ανάκληση της υπ αριθ 46/2019 αποφάσεως με θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».
 3. Την υπ αριθ   47/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτρομ/κων Εργων & Σηματοδότησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη ανάκλησής της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ανακαλούμε την υπ αριθ 47/2019 απόφαση με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτρομ/κων Εργων & Σηματοδότησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος» και ορίζουμε Προιστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Σηματοδότησης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τον Κολοβό Γεώργιο του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’

Β. Αναθέτουμε στον υπάλληλο που προαναφέρθηκε τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

Στον ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ