Ορισμός ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τον Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως εκάστοτε ισχύει και τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τον Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α), το Ν.Δ. 1150/1949, τα Β.Δ. της 25-5/14-6-1938 και της 16/17-3-1950, όπως συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 27-11/17-12-1953 «περί διαίρεσης κατάταξης κλπ μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
 3. Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων».
 4. Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.22451/70/Φ.9.2/22-2-2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 443/25-01-2021 έγγραφο του Ε.ΣΥ.Δ., με θέμα Συγκρότηση οργάνου ελέγχου ανελκυστήρων-ορισμός εκπροσώπου.
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3756/15-02-2021 έγγραφο του ΤΕΕ, με θέμα Ορισμός Εκπροσώπων του ΤΕΕ.
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6552/10-02-2021 έγγραφο του Σ.Ε.Σ.Α., με θέμα Συγκρότηση Οργάνου Ελέγχου Ανελκυστήρων-Ορισμός Εκπροσώπων.
 9. Tην ανάγκη ορισμού ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009) για το 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα παρακάτω αναφερόμενα άτομα όπως συγκροτήσουν το μικτό όργανο/κλιμάκιο ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009.:

α) Τον κ. ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, υπαλλήλους  Δήμου Μαραθώνος.

β) Ως εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κ. ΚΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  (Α.Μ. ΤΕΕ 139277) Μηχανολόγο Μηχανικό με αναπληρωτή του τον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΑΜ ΤΕΕ 43532) Μηχανολόγο Μηχανικό.

γ) Ως εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης – επιθεωρητή αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων, τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΟΥΡΝΑΚΗ, με αναπληρωτή του τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΚΑΝΗ

δ) Ως εκπροσώπους του Συνδέσμου Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων, τον κ. ΑΓΑΠΗΤΟ ΙΩΑΝΝΗ, με αναπληρωτή του τον κ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΗΞΔΩΛΜ-5Η9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΞΔΩΛΜ-5Η9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *